News Coverage:

બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

  • બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
  • બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
  • બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
  • બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
  • બુથ મુલાકાત દરમ્યાન મળી રહેલા પ્રજાના પ્રચંડ જનસમર્થન અને આવકારના પગલે ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
logo
logo
logo
logo
logo