ન્યુઝ કવરેજ:

પ્રેસ રિલીઝ View All Press Release

મનોગત View All Manogat

ન્યુઝ View All News


Recent Video

Upcoming Events

 • Smt. Anandiben Patel to attend Forest Rights Distribution Program at Nana Pondha, Valsad

  Date : 21/09/2014 - 10:30 am - 12:15 pm


 • Hon’ble CM to attend Student Police Cadet Review Program at Navsari

  Date : 21/09/2014 - 4:00 pm - 6:00 pm


 • Smt. Anandiben Patel to inaugurate Pre Summit Seminar- ‘Financing for Economic Growth- A policy roadmap’ at Mahatma Mandir, Gandhinagar

  Date : 25/09/2014 - 10:00 am - 12:30 pm


 • Hon’ble CM to inaugurate ‘Hiralal Amin Theatre Hall’ and ‘Maniben Amin Conference Hall’ at Hiramani School, Ahmedabad

  Date : 25/09/2014 - 5:00 pm - 6:30 pm


 • Hon’ble CM Smt. Anandiben Patel to inaugurate Navratri Festival 2014 at Gujarat University Ground, Ahmedabad

  Date : 25/09/2014 - 7:00 pm - 10:30 pm


 • Hon’ble CM to attend Garib Kalyan Mela at Rajpipla, Narmada

  Date : 26/09/2014 - 10:00 am - 12:00 pm


 • Smt. Anandiben Patel to attend 32nd Diksha Divas Program of Acharya Dr Lokesh Muni at Ahmedabad

  Date : 27/09/2014 - 10:30 am - 12:15 pm


 • Hon’ble CM to attend 2nd Asia BRTS Conference and UNESCAP’s Regional Experts Group Meeting at Ahmedabad

  Date : 29/09/2014 - 10:00 am - 12:30 pm


પ્રેસ રિલીઝView All

logo
logo
logo