ન્યુઝ કવરેજ:

ન્યુઝ View All News

પ્રેસ રિલીઝ View All Press Release

મનોગત View All Manogat


Recent Video

Upcoming Events

 • Hon'ble CM attends District Collectors Conference at Gandhinagar

  Date : 29/01/2015 - 30/01/2015 - 10:00 am - 12:30 pm


 • Gujarat CM attends inaugural program of Navjeevan Centre for Sustainable Development at Navjeevan Press, Ahmedabad

  Date : 29/01/2015 - 4:30 pm - 6:15 pm


 • Guj CM to attend function for Swachh Bharat Abhiyan at Gujarat Law Society, Ahmedabad

  Date : 30/01/2015 - 3:15 pm - 5:00 pm


 • Gujarat CM attends 18th National Conference on e-Governance

  Date : 30/01/2015 - 9:00 am - 12:45 pm


 • Gujarat CM attends Book Release function at Tagore Hall, Ahmedabad

  Date : 30/01/2015 - 5:00 pm - 7:15 pm


પ્રેસ રિલીઝ View All Press Release

logo
logo
logo