ન્યુઝ કવરેજ:

ન્યુઝ View All News

પ્રેસ રિલીઝ View All Press Release

મનોગત View All Manogat


Recent Video

Upcoming Events

 • Smt. Anandiben Patel to attend Tana-riri Mahotsav at Vadnagar

  Date : 01/11/2014 - 7:30 pm - 9:00 pm


 • Hon’ble CM to inaugurate new wind Turbine of Suzlon Company at Naliya, Kutch

  Date : 06/11/2014 - 11:00 am - 12:15 pm


 • Hon’ble CM to dedicate and lay foundation of several developmental works at Bhuj

  Date : 06/11/2014 - 2:00 pm - 3:30 pm


 • Smt. Anandiben Patel to attend Dada Bhagwan Satsang Karyakram at Gandhidham

  Date : 06/11/2014 - 5:00 pm - 7:00 pm


 • Hon’ble CM to lay foundation for Saurashtra Leuva Patel Samajbhavan at Jamkandorna

  Date : 09/11/2014 - 3:00 pm - 4:45 pm


પ્રેસ રિલીઝ View All Press Release

logo
logo
logo